Stanovy ve formátu pdf pro případné stažení a vytisknutí: http://ssh.ceskatrebova.com/stanovy-2022.pdf
Stanovy ve formátu pdf s notářským ověřením: http://ssh.ceskatrebova.com/stanovy-2022-notarsky-zapis.pdf


Stanovy

Spolku chatařů Serpentýny, Sahara, Hory
Česká Třebová

(úplné znění ke dni 4.6.2022)

I.Základní ustanovení

1. Název: Spolek chatařů Serpentýny, Sahara, Hory Česká Třebová
(dále jen Spolek chatařů SSH)

2. Sídlo: č.ev. 475, Česká Třebová 560 02

3. IČ:       612 34 451

4. Spolek chatařů Serpentýny, Sahara, Hory Česká Třebová byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Sdružování občanů, ve znění navazujících zákonů o zakládání spolků. Nyní se řídí platnou legislativou zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

5. Spolek chatařů SSH je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

6. Spolek chatařů SSH s právní subjektivitou, sdružující chataře, zahrádkáře, jakož i fyzické a právnické osoby napojené na spolkovou rozvodnou vodovodní síť v dané oblasti odebírající pitnou vodu z vlastního vodojemu Na Serpentýnách.

7. Spolek chatařů SSH je dobrovolný, politicky nezávislý, otevřený pro všechny chataře, zahrádkáře, fyzické a právnické osoby vlastnící v dané oblasti nemovitost, pozemek, provozovnu, a to vše s přípojkou vody, pokud kapacita vodojemu vodovodní sítě má dostačující rezervy.

8. Svou činnost vyvíjí na demokratických zásadách.


II. Účel, poslání a hlavní úkoly

1. Účelem Spolku chatařů SSH je zabezpečit dodávku pitné vody všem členům (chatařům, zahrádkářům), fyzickým a právnickým osobám sdruženým ve Spolku chatařů SSH.

2. Za tím účelem a podle podmínek a zásad těchto Stanov plní zejména tyto úkoly:

a) Zabezpečuje plnění "Smlouvy" o dodávce pitné vody Spolku chatařů SSH uzavřené s Vodárenskou společností Č. Třebová s.r.o., Staré náměstí 78, Česká Třebová, zastoupenou Orlickou vodárenskou společností Česká Třebová s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová.

b) Zabezpečuje bezporuchový provoz čerpající stanice, výtlačného potrubí, vlastního vodojemu, rozvodné vodovodní sítě, jakož i elektrické části výtlačného systému.

c) Odstraňuje vzniklé poruchy a závady k zamezení úniku pitné vody na výtlačném a rozvodnémvodovodním systému spravovaném Spolkem chatařů SSH dané oblasti, vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám a možnostem spolku. Tímto nezaručuje dodávku pitné vody po 365 dní v případě poruchy a nezajišťuje náhradní zdroj pitné vody. Provoz vodovodního řadu je celoroční.

d) Vede své členy k tomu, aby odebíraná pitná voda byla používaná pro účely, k nimž byl celý rozvodný vodovodní systém budován.

e) Vede členy k dodržování zásad ochrany životního prostředí, likvidaci odpadů předepsaným způsobem a nevytvářením černých skládek produkovaných odpadů.

f) Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání. Vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání.

3. Při plnění svých hlavních úkolů spolupracuje Spolek chatařů SSH zejména s Orlickou vodárenskou společností Česká Třebová s.r.o., Kozlovská 1733, Česká Třebová, jako dodavatelem (prodávajícím) pitné vody Spolku chatařů SSH.


III. Členství, práva a povinnosti členů Spolku chatařů SSH

1. Řádným členem spolku chatařů SSH je fyzická nebo právnická osoba, má-li české občanství, případně cizí státní občan se souhlasem výboru Spolku chatařů SSH, kteří jsou zapojeni na rozvodnou vodovodní síť z vlastního vodojemu Spolku chatařů SSH, zaplatil vstupní poplatek a souhlasí s posláním a úkoly Spolku chatařů a zaváže se písemně dodržovat jeho stanovy.

2. Základní práva řádných členů spolku chatařů SSH jsou:

a) odebírat (odkupovat) pitnou vodu z rozvodné vodovodní sítě, jež je spravována Spolkem chatařů SSH,

b) účastnit se všech svolávaných valných hromad,

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci orgánů Spolku chatařů SSH, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům,

d) volit a být volen do všech orgánů Spolku chatařů SSH po dosažení věku 18 let.

3. Základní povinnosti řádného člena Spolku chatařů SSH jsou:

a) plnit úkoly vyplývající ze Stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a usnesení orgánů Spolku chatařů SSH,

b) svým jednáním a chováním přispívat k organizační jednotě Spolku chatařů SSH, dodržování demokracie, respektování vzájemné úcty, důstojnosti mezi členy Spolku chatařů SSH,

c) podílet se na práci a činnosti Spolku chatařů SSH,

d) řádně a včas platit úhrady za spotřebovanou pitnou vodu, jakož i všechny další poplatky odsouhlasené valnou hromadou na úhradu mimořádných akcí při obnově vodovodního systému,

e) umožnit přístup k vodoměru úsekáři (výběrčímu) při odpočtu spotřeby pitné vody, případně pověřeným členům výboru,

f) neprodleně nahlásit úsekáři (výběrčímu), nebo kterémukoliv členu výboru Spolku chatařů SSH poruchu vodoměru, únik vody ve vodovodním systému, neoprávněný odběr vody nečlenem Spolku chatařů SSH. Vadný vodoměr okamžitě nechat vyměnit a zajistit opravu na vlastní náklady.

g) neprodleně nahlásit změnu adresy, tel. čísla, popř. změnu majitele.

4. Řádné členství zaniká:

a) zrušením - vystoupením člena, spolu s návazným smluvním vztahem v podmínkách odběru vody za účasti úsekáře (výběrčího) a odborného pracovníka,

b) vyloučením člena pro neplnění základních povinností souvisejících s odběrem a úhradou pitné vody spolu s odpojením (přerušením) přívodu pitné vody k odběrnému místu za účasti úsekáře (výběrčího) a odborného pracovníka,

c) zánikem Spolku chatařů SSH nebo přechodem majetku Spolku chatařů SSH na nástupnickou organizaci.

IV. Členské a spolkové příspěvky, kupní cena pitné vody

A. Členské příspěvky:

1. Pokud valné hromada nestanoví jinak, členové Spolku chatařů SSH neplatí členské příspěvky.

B. Spolkové příspěvky:

1. Výjimečně výbor Spolku chatařů SSH s dodatečným odsouhlasením valné hromady na krytí mimořádných výdajů s obnovou a údržbou společného majetku spolku rozhodne o zavedení příspěvků.

2. Na základě ekonomické situace spolku rozhodne valná hromada na doporučení výboru o jejich zavedení, včetně stanovení výše na člena.

C. Kupní cena pitné vody:

1. Kupní cena pitné vody pro odběratele sdružené ve Spolku chatařů SSH stanovuje výbor Spolku chatařů SSH na základě kalkulace nákladů na 1 m3 odebrané (odečtené na vodoměru Na Roubáku) pitné vody. Změna kupní ceny může být výborem provedena vždy, dojde-li ke změně kupní ceny dodavatelskou vodárenskou společností, nebo vlivem růstu ostatních provozních nákladů.

2. Odpočet spotřeby vody (na vodoměru) a výběr za spotřebovanou vodu v hotovosti se provádí úsekáři (výběrčími) vždy 1x ročně, a to v měsíci červenci nebo srpnu za uplynulé roční období. Odběratel hradí spotřebu pitné vody v hotovosti úsekáři, není-li stanoveno jinak. Neumožnění odpočtu úsekáři (výběrčímu) do 30 dnů opravňuje výbor k podání příkazu na odpojení člena.


V. Majetkové sankce

1. Neoprávněného odběru vody se odběratel nebo člen spolku dopustí:

a) provede-li takové úpravy na vodoměru, aby vodoměr odběr nezaznamenával, případně zaznamenával méně, a takto upravený vodoměr užívá,

b) používá vodoměr, který sám poškodil nebo u něho zjistil poškození a bez zbytečného odkladu na vlastní náklady jej nevyměnil a závadu neohlásil,

c) bylo u něho zjištěno připojení vodovodní přípojky bez souhlasu prodávajícího - výboru Spolku chatařů SSH,
d) neodstraní-li ve lhůtě stanovené prodávajícím závady na vnitřním vodovodu nebo závady ovlivňující měření,

e) přenechá vodu bez souhlasu prodávajícího (výboru) dalšímu uživateli,

f) neuhradí spotřebovanou vodu odečtenou úsekářem do dvou měsíců po odpočtu spotřeby vody na vodoměru. Pokud majitel nebyl zastižen úsekářem, aby mohl provést odpočet vodoměru, je povinností samotného vlastníka předmětného vodoměru, aby nejpozději do konce srpna provedl odpočet sám a spotřebovanou vodu úsekáři uhradil, nebo složil na účet Spolku chatařů SSH,

g) porušil vyhlášená regulační opatření.

2. Za neoprávněný odběr vody zaplatí kupující prodávajícímu (Spolek chatařů SSH) smluvní pokutu ve výši 300% z vypočtené částky za minulé období, které předcházelo období, v němž k neoprávněnému odběru došlo. Minimální částku stanoví prodávající (Spolek chatařů SSH) ve výši 500,--Kč.

3. Neuhradí-li člen Spolku chatařů SSH stanovenou sankci do 30 dnů po jejím vyměření, může výbor Spolku chatařů SSH rozhodnout o přerušení dodávky pitné vody odpojením od vodovodního řádu.

4. Každý člen Spolku chatařů SSH má povinnost zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho provinění. O projednávání musí být člen, kterého se to týká, vyrozuměn.

5. Orgánem stanovujícím smluvní pokutu a jejím odvolacím orgánem je výbor.


VI. Složení orgánů Spolku chatařů SSH

1. Orgány spolku jsou:

a) Valná hromada, jako orgán nejvyšší,

b) Výbor, jako orgán výkonný,

c) Předseda, jako individuální statutární orgán


VII. Činnost jednotlivých orgánů

A. Valná hromada

1. Valná hromada Spolku chatařů SSH je nejvyšším orgánem Spolku chatařů SSH. Jejím svolání rozhoduje výbor Spolku chatařů SSH.

2. Valná hromada se svolává nejméně jedenkrát za tři roky. Pozvání na valnou hromadu musí být provedeno osobně nebo vývěskou pozvánky v sídle spolku, a to alespoň 21 dní před jejím konáním.

3. K projednávání zvlášť důležitých, neodkladných záležitostí svolá výbor mimořádnou valnou hromadu, a to:

a) na základě 2/3 požadavku členů výboru,
b) na základě žádosti nadpoloviční většiny členů,
c) při demisi celého výboru.

4. Každý člen spolku (chata, zahrada, právnická osoba) má jeden rozhodující hlas.

5. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách - zejména:

a) o vzniku a zániku Spolku chatařů SSH nebo o nástupnické organizaci,

b) stanovuje název Spolku chatařů SSH,

c) schvaluje stanovy Spolku chatařů SSH a jejich změny,

d) volí složení výboru,

e) projednává zprávu o činnosti výboru,

f) schvaluje výběr spolkových příspěvků ke krytí mimořádných výdajů,

g) valná hromada může v závažných případech zrušit usnesení nebo rozhodnutí výboru,

h) valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě menšího počtu členů, valná hromada se koná po 30 min. po úředním začátku a je usnášeníse schopná bez ohledu na počet přítomných členů a k platnosti usnesení valné hromady je třeba nadpolovičního souhlasu přítomných.

i) pověřuje výbor k dodatečnému jmenování nového člena při odstoupení člena výboru.

B. Výbor:

1. Výbor je výkonným orgánem Spolku chatařů SSH, řídí činnost a odpovídá za ni v období mezi valnými hromadami.

2. Je oprávněn rozhodovat o věcech, pokud nejsou vyhrazeny výlučně valné hromadě (viz bod 5 předešlého odstavce) tj. rozhoduje o vyloučení a přijetí nového člena.

3. Je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení nebo rozhodnutí se přijímá při nadpoloviční většině hlasů z přítomných členů. Při stejném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. Výbor se volí jedenáctičlenný a ze svých členů dále volí:

a) předsedu,

b) místopředsedu,

c) jednatele,

d) hospodáře.

5. Členy výboru dále jsou:

a) dva až tři zástupci z každé větve (Serpentýny, Sahara, Hory),

b) jeden zástupce úseku u lavičky B. Němcové. Úsekáři jsou zváni dle potřeby s hlasem poradním.

6. Schůze výboru jsou 1x čtvrtletně. K projednání zvlášť důležitých, neodkladných záležitostí svolá schůzi výboru předseda kdykoliv dle potřeby.

7. Volba výboru se provádí jednou za 6 let. Volba výboru může být provedena i na mimořádných valných hromadách.

8. Výbor si může vytvářet dočasné pracovní skupiny k zabezpečení (organizování) naléhavých úkolů, jejímiž členy mohou být i nečlenové výboru a tyto skupiny se scházejí dle potřeby.

9. Členové výboru jsou dobrovolnými neplacenými funkcionáři, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

10. K zabezpečení některých pravidelně se opakujících činností při správě, provozu a opravách celého rozvodného systému může výbor s konkrétními fyzickými osobami (členy i nečleny) uzavírat krátkodobé nebo dlouhodobé pracovní dohody za úplatu v souladu se zákoníkem práce.

C. Předseda

1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Jedná za spolek samostatně v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru spolku.

2. Funkční období předsedy je 6 let.

VIII. Volební řád

1. Účast na valné hromadě se určuje pozváním všech členů (bod 28).

2. Kandidátku pro volbu do výboru Spolku chatařů SSH a dozorčí komise předkládá účastníkům valné hromady volební komise, zvolená pro řízení voleb.

3. Valná hromada volí vždy všechny funkcionáře výboru.

4. Návrhy na kandidáty - zástupce jednotlivých větví - úseků (úsekářů - výběrčích) navrhují volební komisi vždy členové příslušné větve či úseku.

5. Výbor se volí veřejným hlasováním.

6. Do výboru jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů od přítomných členů na valné hromadě.


IX. Právní subjektivita

1. Právní subjektivitu má Spolek chatařů SSH jako celek.

2. Za výbor jedná jeho předseda samostatně nebo pověřený člen výboru na základě plné moci.

X. Majetek a hospodaření

1. Majetek Spolku chatařů SSH tvoří hmotný majetek, a to:

a) vodovodní řád výtlačný, rozvodný na Serpentýny, Saharu, Hory, nádrž na vodu, vodoměry a odvzdušňovací ventily u každé větve, dvě čerpadla.

2. Zdrojem příjmu Spolku chatařů SSH jsou:

a) výnosy (příjmy) z vedlejší provozní činnosti Spolku chatařů SSH na podporu činnosti hlavní,

b) dary,

c) jiné příjmy.
3. Hospodaření Spolku chatařů SSH:

a) k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního styku je výbor Spolku chatařů SSH oprávněn pouze k jednomu pokladnímu místu a může mít jeden běžný účet u čs. Peněžního ústavu,

b) pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžného účtu jsou pro výbor závazné obecně právní předpisy.

4. Příloha stanov Spolku chatařů SSH:

a) inventární soupis veškerého majetku hmotného i nehmotného,

b) finanční ohodnocení Spolku chatařů SSH.


XI. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci valné hromadySpolku chatařů SSH a nabývají závaznosti dnem registrace dle zákona.

2. Stanovy byly schváleny valnou hromadou v České Třebové dne 4.6.2022